Yeşil Gayrimenkul'den tahsisli sermaye artırımı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de, tahsisli sermaye artırımı kararı alındı.

Yeşil Gayrimenkul'den tahsisli sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 235.115.706,01 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 458.304.226 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, Kamil Engin Yeşil'in 458.304.226 TL tutarındaki şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 458.304.226 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına, ihraç edilecek payların tamamının borsada işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Kamil Engin Yeşil'e tahsis edilmesine, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemiyle Kamil Engin Yeşil'e Borsa İstanbul A.Ş düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yoluyla satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmasına, kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine, SPK ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı